Vitaal Sportpark De Pas

Om van Sportpark De Pas een Vitaal Sportpark te maken, is afgelopen najaar een concept bestemminsplanwijziging vastgesteld. Hierop is door de buurtvereniging een zienswijze ingediend met als belangrijkste punten de verkeersveiligheid voor fietsers (oversteek Olympiasingel en verkeersstromen op het park) en de grote verkeers- en parkeerdrukte op de zaterdagochtend wat leidt tot gevaarlijke situaties en voor de toekomst mogelijke overlast.

Hierop zijn we door de gemeente uitgenodigd en kregen we een toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens dit gesprek is tevens toegelicht hoe getracht gaat worden bezoekers te stimuleren om met de fiets te komen en uitspelende teams niet op het sportpark te laten verzamelen. Ook zijn we uitgenodigd voor de presentatie van de plannen voor het sportpark aan de leden van de werkgroepen die bij de ontwikkelingen zijn betrokken. Tenslotte heeft de gemeente naar aanleiding van onze zienswijze en die van de Fietsersbond een onderzoek laten uitvoeren naar de veiligheidssituatie voor fiets op en naar het sportpark.

De voorgenomen plannen bieden een mooi sportpark nabij onze wijk met naast de vertrouwde verenigingen ook meer mogelijkheden voor niet-verenigingsgebonden recreatie. Zo zal er een hardloopparcours, fitnestoestellen, jongerenontmoetingsplek, speelgelegenheid voor kinderen en een vrij beschikbaar sportveld worden gerealiseerd. De werkzaamheden op het sportpark zullen, als alles verloopt volgens planning, in de zomerstop 2019 starten en het streven is medio 2020 de werkzaamheden af te ronden.

Inmiddels is er ook bericht ontvangen van de gemeente op de ingediende zienswijze. Naar aanleiding van o.a. de zienswijze vanuit de buurtvereniging en het verkeersveiligheidsonderzoek zal de inrichting van het park worden gewijzigd om de routing voor fietsen veiliger en overzichtelijker te maken.

In februari 2019 is in de gemeenteraad gesproken over het bestemmingsplan en is een Raadsbesluit genomen. Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 14 maart 2019 t/m donderdag 25 april 2019 ter inzage bij de gemeente. Alle stukken over dit onderwerp vindt u hier