Ontwikkelingen De Pas

Op 18 december jl.  is er contact geweest met de projectleider van De Pas van de gemeente Overbetuwe. Hij gaf aan dat er met een jaar vertraging begin 2018 wordt gestart met het concreet maken van de plannen voor de bouw van een eerste fase van circa honderd woningen. Dit zal betekenen dat als de procedures normaal verlopen op zijn vroegst de tweede helft van 2019 de eerste schep de grond in zal gaan. Deze eerste bouwfase zal, zoals eerder aangegeven, plaats vinden aan de westzijde (zijde Rijksweg-Zuid). 

 

Begin 2018 zal binnen de gemeente Overbetuwe worden gestart met een discussie over de kwalitatieve invulling van de te bouwen woningen. Dit betreft de verhouding tussen het aantal en soort (sociale) huur en koopwoningen. Het college zal hier vermoedelijk in februari 2018 een standpunt over innemen. 

 

Vervolgens zal worden gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan, wat uiteindelijk zal worden uitgewerkt in een bestemmingsplan (voor fase 1). Omwonenden, nieuwe bewoners en andere belanghebbenden zullen worden betrokken bij het opstellen van de plannen. De gemeente Overbetuwe zal in de eerste maanden van het nieuwe jaar hierover communiceren richting bewoners en belanghebbenden en zal daarin ook aangeven hoe invulling zal worden gegeven aan de inspraak en op welke termijn."