Ontwikkelingen woongebied De Pas

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. In deze Woondeal maakten Rijk, provincie Gelderland en regiogemeenten afspraken om samen snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en hebben een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de trekkers voor de ontwikkeling van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.

Ongeveer 200 omwonenden, mogelijke bewoners en andere belangstellenden dachten in 2019 al mee over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. BPD, Amvest en de gemeente legden dat vast in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart. Deze vormen de basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

Actuele ontwikkelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan voor de Pas. Hierin staat waar er gebouwd mag worden. Ook geeft het aan op welke manier grond en gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan voor De Pas ligt tot en met 11 november ter inzage. Belanghebbenden kunnen deze periode reageren op het bestemmingsplan door een zienswijze in te dienen. Het bestemmingsplan is digitaal te vinden op deze pagina of u kunt deze op afspraak inzien bij de gemeente.

Op dinsdag 12 oktober vindt er een inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan De Pas plaats. Tijdens deze bijeenkomst geven medewerkers van de gemeente meer informatie over de inhoud van het bestemmingsplan en de procedure. Mocht u deze willen bezoeken, dan dient u zich in te schrijven via de website van de gemeente.

Het bestemmingsplan wordt – samen met de ingediende zienswijzen – eind dit jaar ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Overbetuwe. In het nieuwe jaar beslist de gemeenteraad dan definitief over het bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, kan in het voorjaar van 2022 worden gestart met de bouw. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn.

 

Plan ontwikkeling Groenestraat 84

Aan de Groenestraat 84 te Elst ligt het erf 'Brienenshof'. De initiatiefnemer wil op dit perceel vier nieuwe woningen realiseren. Het betreft twee vrijstaande woningen aan de zijde van de Rijksweg-Zuid/Groenestraat en een tweekapper op het achtererf, georiënteerd op de H.R. Holstlaan en aansluitend bij de rest van de woonwijk.

Het bestemmingsplan voor de Groenestraat 84 is op 6 oktober vastgesteld. Met dit bestemmingsplan worden drie extra woningen mogelijk gemaakt en wordt de huidige bedrijfsbestemming gewijzigd naar wonen.

Voor het initiatief is daarnaast een ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Schetsboek beeldkwaliteitsplan Groenestraat 84 Elst opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de planregels. Het beeldkwaliteitsplan vormt een kader bij de omgevingsvergunning(en) voor het bouwen en is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.