Ontwikkelingen woongebied De Pas

In woongebied De Pas in Elst worden de komende jaren 350 nieuwe woningen gebouwd. BPD en Amvest hebben het grootste deel van het plangebied in eigendom en hebben een actieve rol in het ontwikkelen van dit gebied. Zij zijn de trekkers voor de ontwikkeling van het gebied en voeren deze ook uit. De gemeente toetst de plannen, voert haar wettelijke taken uit en zal de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk beheren.

In 2019 is een participatietraject gestart waarin bewoners en andere belangstellenden mee konden denken over hoe De Pas eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. Dit is vastgelegd in een Spelregelkaart en een Inspiratiekaart als basis voor de verdere uitwerking van de plannen.

In het najaar van 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de Pas ter inzage gelegen en konden zienswijzen worden ingediend. Voor begin 2022 stond besluitvorming over het bestemmingsplan (eventueel met aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen) op de planning voor de gemeenteraad en daarop volgend de start van de bouwwerkzaamheden. Deze besluitvorming is echter vertraagd. Op dit moment vinden nog onderzoeken (explosieven en archeologie) plaats. Hiermee zal de start van de bouw - eerder verwacht begin 2022 - ook verschuiven. Binnen vijf jaar moet de nieuwe woonwijk gerealiseerd zijn.

Naast de ontwikkeling van woonwijk De Pas zijn er ook vanuit de buurtvereniging en het wijkplatform Elst-Oost contacten met de gemeente over een veilige oversteek naar Sportpark De Pas. Dit is met de ontwikkeling van Vitaal Sportpark De Pas al aangekaart. Deze oversteek over de Olympiasingel baart veel bewoners al jaren zorgen, met name voor alle jeugdige sporters en bezoekers aan de speeltuin en sportvelden. Nu de contouren van De Pas bekend zijn, met ontsluitingswegen, zal binnenkort nader overleg plaatsvinden met de gemeente over concrete aanpassingen van de oversteek over de Olympiasingel.

Om snel informatie rond De Pas te kunnen delen hebben we binnen de buurt een whats-app-groep De Pas (nu nog redelijk slapend). Wil je daar bij aansluiten, meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

’t Kruis

’t Kruis; (noordelijk van Marga Klompe laan)

Op deze plek is Ten Brinke voornemens een woongebied te ontwikkelen. Nog in verkennende fase. Meer informatie op de website 't Kruis Elst

De Pas Zuid

Zoals iedereen bekend wordt ten zuiden (tussen Rijksweg Zuid, Groenestraat, Korte Bemmelseweg en Olympia-singel) van onze wijk het gebied De Pas de komende jaren ontwikkeld tot een woonwijk die een plek biedt aan 350 huishoudens. Het bestemmingsplan hiervoor is sinds september 2022 onherroepelijk. De initiatiefnemers Amvest en BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling verwachten in 2023 te beginnen met de voorbereidingen voor de bouw.

Bij de gemeente is nog geïnformeerd naar de stand van zaken van de herinrichting van de oversteek naar sportpark De Pas om deze veiliger te maken. Er is aangekondigd dat we als buurtvereniging in december worden uitgenodigd voor vervolgoverleg. De gemeente streeft naar uitvoering in 2023.

De Pas Noord

 De gemeente Overbetuwe en projectontwikkelaar Ten Brinke zijn gestart met het onderzoeken van de haalbaarheid van woningbouw in het noordoostelijke deel van woongebied De Pas. Het gaat om het gebied omsloten door de Groenestraat, de Korte Bemmelseweg, de Aletta Jacobslaan en de Caro van Eijcklaan. Ten Brinke had al enige tijd plannen om hier woningen te realiseren.

Het gebied van Ten Brinke binnen De Pas moet aansluiten op de plannen van ontwikkelaars BPD en Amvest, die in het zuidelijke deel van woongebied de Pas woningbouwplannen hebben. De plannen van Ten Brinke moeten daarnaast aansluiten bij de gemeentelijke woningbouw-programmering. Uitgangspunt is om 30% van het totaal overeen te komen aantal woningen als betaalbare huurwoning en 20% als betaalbare koopwoning te realiseren (betaalbaar wordt gesteld op NHG grens). De overige 50% van het woningbouwprogramma is vrij qua woningbouwcategorie en qua verdeling in woningtypen.

Op 15 november is een voorlichtingsavond geweest voor omwonenden, daar is aangegeven dat het plan ziet op de bouw van 75-100 woningen, waaronder een multifunctioneel gebouw (zoals in De Pas Zuid). Waarschijnlijk zal de ontsluiting voor autoverkeer plaatsvinden op de Taminiausingel, voor fietsverkeer zal ook een verbinding met de Groenestraat en de wijk Brienenshof gerealiseerd worden. De huidige groenstrook en speeltuin aan de Caro van Eijcklaan / Aletta Jacobslaan valt buiten het plan en zal in stand blijven. De hondenuitlaatplek zal mogelijk iets worden verplaatst. Daarnaast is aandacht gevraagd voor het (grond)waterbeheer.

Op 25 januari 2023 is een tweede voorlichtingsavond geweest waar enkele indelingen en woningstijlen zijn gepresenteerd. Ook hier konden wijkbewoners weer vragen stellen en suggesties doen.

De ontwikkelaar heeft toegezegd de omwonenden bij de planvorming te betrekken. Zij verwachten eind 2023 nog te starten met de voorbereiding voor de ruimtelijke procedure (bestemmingsplan) en streven naar start van de bouw in 2024.Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief van ten Brinke via de website depasnoord.nl