Ontwikkelingen woongebied De Pas

Na een periode van stilte rondom de woningbouwplannen op De Pas hebben de betrokken projectontwikkelaars Amvest en BPD en de gemeente Overbetuwe per brief aan omwonenden een update gegeven over recente ontwikkelingen en veranderingen van de eerdere plannen. Het woongebied De Pas is één van de ‘versnellingslocaties’ uit de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen. Deze Woondeal bevat afspraken om snel en meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Gezien de grote vraag naar betaalbare woningen zal de aanleg van De Pas worden versneld. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan moet de wijk binnen vijf jaar gerealiseerd worden. Daarnaast zal het aantal woningen uitgebreid worden naar 350 (was 320) en komen er meer koopwoningen voor starters en middeninkomens (totaal 20%). Het aandeel sociale huurwoningen binnen De Pas blijft 30%. Deze veranderingen vragen extra ruimte voor woningen binnen De Pas wat zal worden bereikt door een andere indeling van het groen en wegen ten opzicht van de in 2019 vastgestelde Spelregelkaart en Inspiratieboek. De huidige plannen gelden overigens voor het plangebied ten westen en zuiden van de Groenestraat (niet ten noorden van de Groenestraat).

Het vervolg van het participatietraject voor aanwonenden, omwonenden, potentiele nieuwe bewoners en overige geïnteresseerden is recent hervat. In april heeft een enquête open gestaan over De Pas. Daarnaast zijn aanwonenden en eerder betrokken geïnteresseerden geïnformeerd over de wijzigingen in de plannen tijdens een online informatiebijeenkomst op 19 april. De aanwezigen konden tijdens deze bijeenkomst reageren op de voorgenomen aanpassingen.

Tijdens een online webinar op 18 mei zal een algemene toelichting worden gegeven op de ontwikkeling van woongebied De Pas. Tijdens deze bijeenkomst zullen de deelnemers worden geïnformeerd over het stedenbouwkundig ontwerp en hoe alle reacties worden meegenomen voor het participatietraject.  Iedereen met belangstelling voor De Pas kan zich voor deze bijeenkomst aanmelden.

Na deze bijeenkomst zullen het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitplan worden afgerond door de projectontwikkelaars en de gemeente waarna deze aan het college van burgemeester en wethouders worden voorgelegd ter besluitvorming. In september / oktober 2021 zal er een informatiebijeenkomst volgen over het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitplan, waarna een visietraject met mogelijkheid tot zienwijze volgt voordat de ontwerpplannen worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Zie voor alle ontwikkelingen:  www.overbetuwe.nwww.wonenindepas.nll/Inwoners/Bouwen_en_wonen/Projecten/De_Pas_Elst

 

Achtergronden en Ontwikkelingsvisie zie de rubriek Leefbaarheid/Ontwikkelingen De Pas

 

Plan ontwikkeling Groenestraat 84

Aan de Groenestraat 84 te Elst ligt het erf 'Brienenshof'. De initiatiefnemer wil op dit perceel vier nieuwe woningen realiseren. Het betreft twee vrijstaande woningen aan de zijde van de Rijksweg-Zuid/Groenestraat en een tweekapper op het achtererf, georiënteerd op de H.R. Holstlaan en aansluitend bij de rest van de woonwijk.

Het bestemmingsplan voor de Groenestraat 84 is op 6 oktober vastgesteld. Met dit bestemmingsplan worden drie extra woningen mogelijk gemaakt en wordt de huidige bedrijfsbestemming gewijzigd naar wonen.

Voor het initiatief is daarnaast een ontwerpbeeldkwaliteitsplan 'Schetsboek beeldkwaliteitsplan Groenestraat 84 Elst opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van de planregels. Het beeldkwaliteitsplan vormt een kader bij de omgevingsvergunning(en) voor het bouwen en is een aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota.