Ontwikkelingen woongebied De Pas

In 2015 heeft de gemeente Overbetuwe een visie vastgesteld over de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 'De Pas'. Het plangebied ligt tussen de Groenestraat en Olympiasingel en loopt verder door t/m het terrein van van Dijk aan de Korte Bemmelseweg. De ontwikkelingsvisie en andere documenten, zoals inspraak en briefwisseling met de gemeente zijn te vinden onder de rubriek 'documenten'.

Op 15 juni 2016 is er een informatieavond omtrent de ontwikkeling van De Pas geweest. Het verslag van die avond staat op de site van de gemeente en ook hier onder de rubriek 'documenten'. Hier een samenvatting:

 Na deze informatieavond is het lange tijd stil geweest. In 2018 is er wat nieuwe informatie verschenen.

In het najaar van 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met de marktpartijen BPD en Amvest voor de ontwikkeling van woongebied De Pas. In tegenstelling tot de Ontwikkelingsvisie (2015) zal het gebied, ten noorden van de Groenestraat, niet in de huidige planontwikkeling De Pas meegenomen worden. De huidige ontwikkeling ziet op de realisatie van 320 woningen, waarbij in de eerste fase (westzijde) met 100 woningen wordt gestart. Afgelopen maanden heeft een participatietraject gelopen op initiatief van de gemeente, BPD en Amvest. Door meerdere buurtbewoners en vertegenwoordiging van de buurtvereniging is hier bij aangesloten.

Op 13 maart 2019 vond de Toekomstkamer De Pas plaats. Op deze avond konden de aanwezigen hun voorkeuren aangeven: hoe ziet u De Pas voor zich, als toekomstig bewoner, omwonende of overige geïnteresseerde? Vervolgens hebben er drie planbijeenkomsten plaatsgevonden met bezoekers van de Toekomstkamer. Tijdens deze planbijeenkomsten zijn de reacties, ontvangen tijdens de Toekomstkamer,  verder uitgewerkt op een aantal onderwerpen zoals structuur van de wijk, fiets- en wandelpaden, speeltuinen, duurzaamheid en honden-uitlaatplaatsen. Speciale aandacht vanuit de wijk Brienenshof ging daarbij uit naar de ontsluiting en de locatie van de ‘bijzondere gebouwen’ (eerder ‘Specials’ genoemd). De resultaten van de Plangroep zijn verwerkt in Inspiratieboek en een Spelregelkaart. Deze spelregelkaart zal de basis vormen voor het te ontwikkelen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waarover de gemeenteraad uiteindelijk zal beslissen. Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 mei 2019 is de spelregelkaart gepresenteerd aan de geïnteresseerden en aangeboden aan wethouder Van Baal.

Op de Politieke avond van 19 augustus 2019 is door het college van burgemeester en wethouders het participatietraject woongebied De Pas toegelicht aan de gemeenteraad. De presentatie vind je hier

De vervolgstappen zijn: Voor de tweede helft van 2019 en begin 2020 zal verdere contractvorming plaatsvinden tussen de gemeente, BPD en Amvest. Daarnaast zal de ontwikkeling plaatsvinden van een voorontwerp bestemmingsplan (voor het hele plangebied), concept stedenbouwkundigplan 1e fase en concept beeldkwaliteitsplan, waarbij aandacht zal zijn voor de wettelijke inspraakprocedures en participatie. De planning is dat medio 2020 de bestemmingsplanprocedure zal plaatsvinden en de bouwplanontwikkeling. Vervolgens in 2021/2022, de procedures voor de omgevingsvergunningen (bouwen) en start verkoop woningen, alsmede bouwrijp maken en start bouw. Overigens zijn deze trajecten afhankelijk van de voortgang in de voorliggende trajecten.

Op de website van de gemeente zijn het Inspiratieboek en de Spelregelkaart terug te vinden.

Naast de invulling en het proces rond woongebied De Pas, zal er vanuit de buurtvereniging bij de gemeente aandacht gevraagd worden voor het randgebied aansluitend aan De Pas, zoals de Groenestraat en Korte Bemmelseweg. Dit met het oog op parkeerruimte (bocht Groenestraat), inrichting van de straat (trottoir) en groen.

Presentatie over de participatie van woongebied De Pas klik hier

Het laatste nieuws vindt u onder de rubriek Nieuws