Ontwikkelingen woongebied De Pas

 • Gepubliceerd: dinsdag 17 oktober 2017 17:37

In 2015 heeft de gemeente Overbetuwe een visie vastgesteld over de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk 'De Pas'. Het plangebied ligt tussen de Groenestraat en Olympiasingel en loopt verder door t/m het terrein van van Dijk aan de Korte Bemmelseweg. De ontwikkelingsvisie en andere documenten, zoals inspraak en briefwisseling met de gemeente zijn te vinden onder de rubriek 'documenten'.

Op 15 juni 2016 is er een informatieavond omtrent de ontwikkeling van De Pas geweest. Het verslag van die avond staat op de site van de gemeente en ook hier onder de rubriek 'documenten'. Hier een samenvatting:

 • Er komt 1 bestemmingsplan voor het totale project. Per deelgebied vindt een nadere uitwerking plaats. Dit kan per deelgebied anders zijn. Per fase wordt overleg gevoerd met omwonenden, die zich aangemeld hebben.
 • Fase 1 is het deel nabij de grote speeltuin maar niet helemaal tot aan de Olympiasingel. De bouw zal naar verwachting eind 2017 plaatsvinden. Fase 2 is het terrein van Van Dijk. Deze fase zal voor 2020 gereed zijn.
 • In de ontwikkelingsvisie zijn 400 woningen voorzien waarvan 100 sociale (huur)woningen en 300 woningen in het duurdere segment. Er wordt gekeken naar een optie voor 50 extra woningen in de sociale sector. Sociale  woningen worden verspreid over de deelgebieden.
 • De 'specials' worden tegelijkertijd gerealiseerd met het deelgebied waarin zij ingetekend zijn. Dit zijn eenheden met een maatschappelijk of sociale functie. Dit kan zijn een woonvorm voor mensen die speciale zorg nodig hebben of bijvoorbeeld een maatschappelijke voorziening voor de wijk. Een dergelijke voorziening kan ook een rol vervullen voor de bewoners van Brienenshof.
 • Er komt geen AZC in De Pas.
 • Begin oktober 2016 is er contact geweest met de projectleider van De Pas van de gemeente. Hij gaf aan dat het proces wederom vertraagd was. De gesprekken met projectontwikkelaars zijn vrijwel afgerond. Daarnaast
  is de gemeente in overleg met de Provincie Gelderland over het aantal woningen dat gebouwd mag worden. Dit wordt door de provincie beoordeeld in relatie tot de regionale woningbouwplannen.
 • Om eventuele verdere vertraging te beperken bekijkt de gemeente of er toch niet een (kleiner) afzonderlijk bestemmingsplan gemaakt kan worden voor de eerste fase (westzijde), vooruitlopend op het bestemmingsplan
  voor de gehele plan De Pas. Recent zijn de onderzoeken gestart ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure, zoals archeologisch onderzoek en bodemonderzoek.
 • De gemeente streeft er naar voor het eind van het jaar 2016 met de bewoners die zich hebben aangemeld in overleg te gaan over de ontwikkeling van de plannen voor het westelijke gedeelte (nabij Rijksweg-Zuid).
  Deze eerste fase zal verschillende typen woningen bevatten, naast sociale woningbouw ook koopwoningen. Met inbreng van de omwonenden zal het stedenbouwkundig plan worden gemaakt. Op basis hiervan zal het bestemmingsplan worden vormgegeven. De gemeente hoopt begin 2017 het eerste bestemmingsplan in procedure te brengen. Dit zal betekenen dat vermoedelijk pas eind 2017, 2018 gebouwd zal gaan worden.

 Na deze informatieavond is het lange tijd stil geweest. In 2018 is er wat nieuwe informatie verschenen.

In het najaar van 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een intentieovereenkomst aan te gaan met de marktpartijen BPD en Amvest voor de ontwikkeling van woongebied De Pas. In tegenstelling tot de Ontwikkelingsvisie (2015) zal het gebied, ten noorden van de Groenestraat, niet in de huidige planontwikkeling De Pas meegenomen worden. De huidige ontwikkeling ziet op de realisatie van 320 woningen, waarbij in de eerste fase (westzijde) met 100 woningen wordt gestart. Afgelopen maanden heeft een participatietraject gelopen op initiatief van de gemeente, BPD en Amvest. Door meerdere buurtbewoners en vertegenwoordiging van de buurtvereniging is hier bij aangesloten.

Op 13 maart 2019 vond de Toekomstkamer De Pas plaats. Op deze avond konden de aanwezigen hun voorkeuren aangeven: hoe ziet u De Pas voor zich, als toekomstig bewoner, omwonende of overige geïnteresseerde? Vervolgens hebben er drie planbijeenkomsten plaatsgevonden met bezoekers van de Toekomstkamer. Tijdens deze planbijeenkomsten zijn de reacties, ontvangen tijdens de Toekomstkamer,  verder uitgewerkt op een aantal onderwerpen zoals structuur van de wijk, fiets- en wandelpaden, speeltuinen, duurzaamheid en honden-uitlaatplaatsen. Speciale aandacht vanuit de wijk Brienenshof ging daarbij uit naar de ontsluiting en de locatie van de ‘bijzondere gebouwen’ (eerder ‘Specials’ genoemd). De resultaten van de Plangroep zijn verwerkt in Inspiratieboek en een Spelregelkaart. Deze spelregelkaart zal de basis vormen voor het te ontwikkelen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waarover de gemeenteraad uiteindelijk zal beslissen. Tijdens een inloopbijeenkomst op 8 mei 2019 is de spelregelkaart gepresenteerd aan de geïnteresseerden en aangeboden aan wethouder Van Baal.

Op de Politieke avond van 19 augustus 2019 is door het college van burgemeester en wethouders het participatietraject woongebied De Pas toegelicht aan de gemeenteraad. De presentatie vind je hier

De vervolgstappen zijn: Voor de tweede helft van 2019 en begin 2020 zal verdere contractvorming plaatsvinden tussen de gemeente, BPD en Amvest. Daarnaast zal de ontwikkeling plaatsvinden van een voorontwerp bestemmingsplan (voor het hele plangebied), concept stedenbouwkundigplan 1e fase en concept beeldkwaliteitsplan, waarbij aandacht zal zijn voor de wettelijke inspraakprocedures en participatie. De planning is dat medio 2020 de bestemmingsplanprocedure zal plaatsvinden en de bouwplanontwikkeling. Vervolgens in 2021/2022, de procedures voor de omgevingsvergunningen (bouwen) en start verkoop woningen, alsmede bouwrijp maken en start bouw. Overigens zijn deze trajecten afhankelijk van de voortgang in de voorliggende trajecten.

Op de website van de gemeente zijn het Inspiratieboek en de Spelregelkaart terug te vinden.

Naast de invulling en het proces rond woongebied De Pas, zal er vanuit de buurtvereniging bij de gemeente aandacht gevraagd worden voor het randgebied aansluitend aan De Pas, zoals de Groenestraat en Korte Bemmelseweg. Dit met het oog op parkeerruimte (bocht Groenestraat), inrichting van de straat (trottoir) en groen.

Presentatie over de participatie van woongebied De Pas klik hier

Het laatste nieuws vindt u onder de rubriek Nieuws